Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

HUNGARIAN MASTERS OF PHOTOGRAPHY

Brassaï » Robert Capa » André Kertész » László Moholy-Nagy » Martin Munkácsi »

Exhibition: 23 Jun – 29 Aug 2010

Hungarian Museum of Photography

Katona József tér 12
H 6001 Kecskemét

+36 76-483221


www.fotomuzeum.hu